心经全文网
心经全文网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》01

导读:如是我闻:一时,佛在摩竭提国,阿兰若法菩提场 中,始成 正觉。其地坚固,金刚所成;上妙宝轮,及众宝华、清净摩尼,以为严饰。...

《大方广佛华严经注音》01

rú shì wǒ wãn yì shí fï zài mï jiã tí guï ā lán ruî fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ chãngzhâng juã

如是我闻:一时,佛在摩竭提国,阿兰若法菩提场 中,始成 正觉。

qí dì jiān gù jīn gāng suǒ chãng shàngmiào bǎo lún jí zhîng bǎo huā qīngjìng mï ní yǐ wãi yán shì

其地坚固,金刚所成;上妙宝轮,及众宝华、清净摩尼,以为严饰。

zhū sâ xiàng hǎi wú biānxiǎnxiàn mï ní wãi chuángchángfàngguāngmíng hãng chū miào yīn zhîng bǎo luï wǎng

诸色相海,无边显现;摩尼为 幢 常放光明,恒出妙音;众宝罗网,

miàoxiāng huā yīng zhōu zā chuí bù mï ní bǎo wáng biànxiàn zì zài yǔ wú jìn bǎo jí zhîngmiào huā fēn

妙香华缨,周匝垂布;摩尼宝王,变现自在,雨无尽宝及众妙华,分

sàn yú dì bǎo shù háng liâ zhī yâ guāng mào fï shãn lì gù lìng cǐ dào chǎng yí qiâ zhuāng yán yú zhōngyǐng

散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切 庄 严于中影

xiàn qí pú tí shù gāo xiǎn shū tâ jīn gāng wãi shēn liú lí wãi gàn zhîng zá miào bǎo yǐ wãi zhī tiáo

现。其菩提树,高显殊特:金刚为身,琉璃为干,众杂妙宝以为枝条;

bǎo yâ fú shū chuí yìn rú yún bǎo huā zá sâ fēn zhī bù yǐng fù yǐ mï ní ãr wãi qí guǒ hán huī

宝叶扶疏,垂荫如云,宝华杂色,分枝布影。复以摩尼而为其果,含辉

fā yàn yǔ huā jiàn liâ qí shù zhōuyuán xiánfàngguāngmíng yú guāngmíngzhōng yǔ mï ní bǎo mï ní

发焰,与华间列。其树周圆,咸放光明,于光明中雨,摩尼宝。摩尼

bǎo nâi yǒu zhū pú sà qí zhîng rú yún jù shí chū xiàn yîu yǐ rú lái wēi shãn lì gù qí pú tí shù

宝内,有诸菩萨,其众如云,俱时出现。又以如来威神力故,其菩提树

hãng chū miào yīn shuōzhǒngzhǒng fǎ wú yǒu jìn jí

恒出妙音,说种 种法,无有尽极。

rú lái suǒ chǔ gōngdiàn lïu gã guǎng bï yán lì chōngbiàn shí fāng zhîng sâ mï ní zhī suǒ jí chãng

如来所处宫殿楼阁。广博严丽,充遍十方,众色摩尼之所集成,

zhǒngzhǒng bǎo huā yǐ wãi zhuāngjiào zhū zhuāng yán jù liú guāng rú yún cïnggōngdiànjiān cuì yǐngchãngchuáng

种 种宝华以为 庄 校。诸 庄 严具,流光如云,从宫殿间萃影成 幢 ;

wú biān pú sà dào chǎngzhîng huì xián jí qí suǒ yǐ nãng chū xiàn zhū fï guāngmíng bù sī yì yīn mï ní bǎo

无边菩萨,道场 众会,咸集其所,以能出现诸佛光明不思议音。摩尼宝

wáng ãr wãi qí wǎng rú lái zì zài shãntōng zhī lì suǒ yǒu jìng jiâ jiē cïngzhōng chū yí qiâ zhîngshēng jū chǔ

王而为其网,如来自在神通之力,所有境界,皆从中出;一切众 生居处

wū zhái jiē yú cǐ zhōngxiàn qí yǐngxiàng yîu yǐ zhū fï shãn lì suǒ jiā yī niàn zhī jiān xī bāo fǎ jiâ

屋宅,皆于此中现其影像。又以诸佛神力所加;一念之间,悉包法界。

qí shī zǐ zuî gāo guǎngmiào hǎo mï ní wãi tái lián huā wãi wǎng qīngjìngmiào bǎo yǐ wãi qí lún zhîng

其师子座,高广妙好:摩尼为台,莲华为网,清净妙宝,以为其轮,众

sâ zá huā ãr zuî yīng luî táng xiâ lïu gã jiē qì hù yǒu fán zhū wù xiàng bâi tǐ zhuāng yán

色杂华而作璎珞。堂榭、楼阁、阶砌、户牖,凡诸物像,备体 庄 严;

bǎo shù zhī guǒ zhōu huí jiàn liâ mï ní guāng yún hù xiāngzhào yào shí fāng zhū fï huà xiàn zhū wáng yí

宝树枝果,周回间列。摩尼光云,互相照耀,十方诸佛化现珠王,一

qiâ pú sà jì zhōngmiào bǎo xī fàngguāngmíng ãr lái yíng zhú fù yǐ zhū fï wēi shãn suǒ chí yǎn shuō rú lái

切菩萨髻中妙宝,悉放光明而来莹烛。复以诸佛威神所持,演说如来

guǎng dà jìng jiâ miào yīn xiá chàng wú chù bù jí

广大境界,妙音遐畅,无处不及。

ěr shí shì zūn chǔ yú cǐ zuî yú yí qiâ fǎ chãng zuì zhâng juã zhì rù sān shì xī jiē píngděng

尔时,世尊处于此座,于一切法成最正觉。智入三世悉皆平等;

qí shēnchōng mǎn yí qiâ shì jiān qí yīn pǔ shùn shí fāng guï tǔ pì rú xū kōng jù hán zhîngxiàng yú zhū jìng

其身充满一切世间,其音普顺十方国土;譬如虚空具含众 像,于诸境

jiâ wú suǒ fēn biã yîu rú xū kōng pǔ biàn yí qiâ yú zhū guï tǔ píngděng suí rù shēnhãngbiàn zuî yí qiâ dào

界无所分别;又如虚空普遍一切,于诸国土平等随入。身恒遍坐一切道

chǎng pú sà zhîngzhōng wēi guāng hâ yì rú rì lún chū zhàomíng shì jiâ sān shì suǒ xíngzhîng fú dà hǎi

场,菩萨众 中 ,威光赫奕,如日轮出,照明世界。三世所行众福大海,

xī yǐ qīngjìng ãr hãng shì shēng zhū fï guï tǔ wú biān sâ xiàngyuán mǎn guāngmíng biànzhōu fǎ jiâ děng wú chā

悉已清净;而恒示生诸佛国土,无边色相圆满光明,遍周法界等无差

biã yǎn yí qiâ fǎ rú bù dà yún yī yī máo duān xī nãngrïngshîu yí qiâ shì jiâ ãr wú zhàng ài gâ xiàn

别。演一切法如布大云,一一毛端,悉能容受一切世界而无障碍,各现

wú liàngshãntōng zhī lì jiào huà tiáo fú yí qiâ zhîngshēng shēnbiàn shí fāng ãr wú lái wǎng zhì rù zhū xiàngliǎo

无量神通之力,教化调伏一切众 生;身遍十方而无来往,智入诸相了

fǎ kōng jì sān shì zhū fï suǒ yǒu shãnbiàn yú guāngmíngzhōng mǐ bù xián dǔ yí qiâ fï tǔ bù sī yì

法空寂。三世诸佛所有神变,于光明中,靡不咸睹;一切佛土不思议

jiã suǒ yǒu zhuāng yán xī lìngxiǎnxiàn

劫,所有 庄 严悉令显现。

yǒu shí fï shì jiâ wēi chãn shù pú sà mï hē sà suǒ gîng wãi rào qí míng yuē pǔ xián pú sà mï hē

有十佛世界微尘数菩萨摩诃萨所共围绕,其名曰:普贤菩萨摩诃

sà pǔ dã zuì shângdēngguāngzhào pú sà mï hē sà pǔ guāng shī zǐ chuáng pú sà mï hē sà pǔ bǎo yàn miào

萨、普德最胜灯光照菩萨摩诃萨、普光师子 幢 菩萨摩诃萨、普宝焰妙

guāng pú sà mï hē sà pǔ yīn gōng dã hǎi chuáng pú sà mï hē sà pǔ zhì guāngzhào rú lái jìng pú sà mï hē

光菩萨摩诃萨、普音功德海 幢 菩萨摩诃萨、普智光照如来境菩萨摩诃

sà pǔ bǎo jì huā chuáng pú sà mï hē sà pǔ juã yuâ yì shēng pú sà mï hē sà pǔ qīngjìng wú jìn fú

萨、普宝髻华 幢 菩萨摩诃萨、普觉悦意声菩萨摩诃萨、普清净无尽福

guāng pú sà mï hē sà pǔ guāngmíngxiàng pú sà mï hē sà hǎi yuâ guāng dà míng pú sà mï hē sà yún yīn

光菩萨摩诃萨、普光明相菩萨摩诃萨、海月光大明菩萨摩诃萨、云音

hǎi guāng wú gîu zàng pú sà mï hē sà gōng dã bǎo jì zhì shēng pú sà mï hē sà gōng dã zì zài wáng dà guāng

海光无垢藏菩萨摩诃萨、功德宝髻智生菩萨摩诃萨、功德自在王大光

pú sà mï hē sà shànyǒngměnglián huā jì pú sà mï hē sà pǔ zhì yún rì chuáng pú sà mï hē sà dà

菩萨摩诃萨、善勇猛莲华髻菩萨摩诃萨、普智云日 幢 菩萨摩诃萨、大

jīng jìn jīn gāngzhāi pú sà mï hē sà xiāng yàn guāngchuáng pú sà mï hē sà dà míng dã shēn měi yīn pú sà mï

精进金刚斋菩萨摩诃萨、香焰光 幢 菩萨摩诃萨、大明德深美音菩萨摩

hē sà dà fú guāng zhì shēng pú sà mï hē sà rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu shí fï shì jiâ wēi chãn shù

诃萨、大福光智生菩萨摩诃萨,如是等而为上首,有十佛世界微尘数。

cǐ zhū pú sà wǎng xī jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái gîng jí shàn gēn xiū pú sà hâng jiē cïng rú lái

此诸菩萨,往昔皆与毗卢遮那如来共集善根,修菩萨行;皆从如来

shàn gēn hǎi shēng zhū bō luï mì xī yǐ yuán mǎn huì yǎn míng châ děngguān sān shì yú zhū sān mâi jù zú qīng

善根海生,诸波罗蜜悉已圆满。慧眼明彻,等观三世;于诸三昧具足清

jìng biàn cái rú hǎi guǎng dà wú jìn jù fï gōng dã zūn yán kě jìng zhī zhîngshēng gēn rú yìng huà fú rù

净。辩才如海广大无尽;具佛功德尊严可敬。知众 生根如应化伏;入

fǎ jiâ zàng zhì wú chā biã zhâng fï jiě tuō shânshēnguǎng dà nãng suí fāngbiàn rù yú yī dì ãr yǐ yí qiâ

法界藏智无差别;证佛解脱甚深广大;能随方便入于一地,而以一切

yuàn hǎi suǒ chí hãng yǔ zhì jù jìn wâi lái jì liǎo dá zhū fï xī yǒu guǎng dà mì mì zhī jìng shàn zhī yí qiâ

愿海所持,恒与智俱尽未来际。了达诸佛希有广大秘密之境,善知一切

fï píngděng fǎ yǐ jiàn rú lái pǔ guāngmíng dì rù yú wú liàng sān mâi hǎi mãn yú yí qiâ chù jiē suí xiàn

佛平等法,已践如来普光明地,入于无量三昧海门;于一切处皆随现

shēn shì fǎ suǒ hâng xī tïng qí shì zǒng chí guǎng dà jí zhîng fǎ hǎi biàn cái shànqiǎozhuǎn bù tuì lún yí

身。世法所行悉同其事;总持广大集众法海。辩才善巧转不退轮。一

qiâ rú lái gōng dã dà hǎi xián rù qí shēn yí qiâ zhū fï suǒ zài guï tǔ jiē suí yuànwǎng yǐ cãnggîngyǎng yí qiâ

切如来功德大海咸入其身;一切诸佛所在国土皆随愿往。已曾供养一切

zhū fï wú biān jì jiã huān xǐ wú juàn yí qiâ rú lái dã pú tí chù cháng zài qí zhōng qīn jìn bù

诸佛,无边际劫,欢喜无倦;一切如来得菩提处,常在其中,亲近不

shě hãng yǐ suǒ dã pǔ xiányuàn hǎi lìng yí qiâ zhîngshēng zhì shēn jù zú chãng jiù rú shì wú liànggōng dã

舍。恒以所得普贤愿海,令一切众 生智身具足,成就如是无量功德。

fù yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù zhí jīn gāngshãn suǒ wâi miào sâ nà luï yán zhí jīn gāngshãn rì lún sù

复有佛世界微尘数执金刚神,所谓:妙色那罗延执金刚神、日轮速

jí chuáng zhí jīn gāngshãn xū mí huā guāng zhí jīn gāngshãn qīngjìng yún yīn zhí jīn gāngshãn zhū gēn měi miào zhí

疾 幢 执金刚神、须弥华光执金刚神、清净云音执金刚神、诸根美妙执

jīn gāngshãn kě ài lâ guāngmíng zhí jīn gāngshãn dà shù lãi yīn zhí jīn gāngshãn shī zǐ wángguāngmíng zhí jīn

金刚神、可爱乐光明执金刚神、大树雷音执金刚神、师子王光明执金

gāngshãn mì yàn shâng mù zhí jīn gāngshãn lián huā guāng mï ní jì zhí jīn gāngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu

刚神、密焰胜目执金刚神、莲华光摩尼髻执金刚神,如是等而为上首,

yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù jiē yú wǎng xī wú liàng jiã zhōng hãng fā dà yuàn yuàncháng qīn jìn gîngyǎng zhū fï

有佛世界微尘数。皆于往昔无量劫中,恒发大愿:愿常亲近供养诸佛,

suí yuàn suǒ xíng yǐ dã yuán mǎn dào yú bǐ àn jī jí wú biānqīngjìng fú yâ yú zhū sān mâi suǒ hâng zhī jìng

随愿所行已得圆满到于彼岸。积集无边清净福业,于诸三昧所行之境,

xī yǐ míng dá huî shãntōng lì suí rú lái zhù rù bù sī yì jiě tuō jìng jiâ chǔ yú zhîng huì wēi guāng

悉已明达。获神通力,随如来住,入不思议解脱境界;处于众会威光

tâ dá suí zhū zhîngshēng suǒ yìngxiànshēn ãr shì tiáo fú yí qiâ zhū fï huà xíng suǒ zài jiē suí huà wǎng

特达,随诸众 生所应现身而示调伏。一切诸佛化形所在,皆随化往;

yí qiâ rú lái suǒ zhù zhī chù cháng qín shǒu hù

一切如来所住之处常勤守护。

fù yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù shēnzhîngshãn suǒ wâi huā jì zhuāng yán shēnzhîngshãn guāngzhào shí fāngshēn

复有佛世界微尘数身众神,所谓:华髻 庄 严身众神、光照十方身

zhîngshãn hǎi yīn tiáo fú shēnzhîngshãn jìng huā yán jì shēnzhîngshãn wú liàng wēi yí shēnzhîngshãn zuì shàng

众神、海音调伏身众神、净华严髻身众神、无量威仪身众神、最上

guāng yán shēnzhîngshãn jìngguāngxiāng yún shēnzhîngshãn shǒu hù shâ chí shēnzhîngshãn pǔ xiàn shâ qǔ shēnzhîngshãn

光严身众神、净光 香云身众神、守护摄持身众神、普现摄取身众神、

bù dîngguāngmíngshēnzhîngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù jiē yú wǎng xī chãng jiù

不动光明身众神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于往昔成就

dà yuàn gîngyǎngchãng shì yí qiâ zhū fï

大愿,供养承事一切诸佛。

fù yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù zú xíngshãn suǒ wâi bǎo yìn shǒu zú xíngshãn lián huā guāng zú xíngshãn

复有佛世界微尘数足行神,所谓;宝印手足行神、莲华光足行神、

qīngjìng huā jì zú xíngshãn shâ zhū shànjiàn zú xíngshãn miào bǎo xīngchuáng zú xíngshãn lâ tǔ miào yīn zú xíng

清净华髻足行神、摄诸善见足行神、妙宝星 幢 足行神、乐吐妙音足行

shãn zhān tán shù guāng zú xíngshãn lián huā guāngmíng zú xíngshãn wēi miàoguāngmíng zú xíngshãn jī jí miào huā

神、栴檀树光足行神、莲华光明足行神、微妙光明足行神、积集妙华

zú xíngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù jiē yú guî qù wú liàng jiã zhōng qīn

足行神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于过去无量劫中,亲

jìn rú lái suí zhú bù shě

近如来,随逐不舍。

fù yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù dào chǎngshãn suǒ wâi jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngshãn xū mí bǎo guāng

复有佛世界微尘数道场神,所谓:净 庄 严 幢 道场神、须弥宝光

dào chǎngshãn lãi yīn chuángxiàng dào chǎngshãn yǔ huā miào yǎn dào chǎngshãn huā yīngguāng jì dào chǎngshãn yǔ

道场神、雷音 幢 相道场神、雨华妙眼道场神、华缨光髻道场神、雨

bǎo zhuāng yán dào chǎngshãn yǒngměngxiāng yǎn dào chǎngshãn jīn gāng cǎi yún dào chǎngshãn lián huā guāngmíng dào chǎng

宝 庄 严道场神、勇猛香眼道场神、金刚彩云道场神、莲华光明道场

shãn miàoguāngzhào yào dào chǎngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù jiē yú guî qù

神、妙光照耀道场神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于过去

zhí wú liàng fï chãng jiù yuàn lì guǎngxīnggîngyǎng

值无量佛,成就愿力,广兴供养。

fù yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù zhǔ chãngshãn suǒ wâi bǎo fēngguāng yào zhǔ chãngshãn miào yán gōngdiàn zhǔ

复有佛世界微尘数主城神,所谓:宝峰光耀主城神、妙严宫殿主

chãngshãn qīngjìng xǐ bǎo zhǔ chãngshãn lí yōu qīngjìng zhǔ chãngshãn huā dēng yàn yǎn zhǔ chãngshãn yàn chuáng

城神、清净喜宝主城神、离忧清净主城神、华灯焰眼主城神、焰 幢

míngxiàn zhǔ chãngshãn shâng fú guāngmíng zhǔ chãngshãn qīngjìngguāngmíng zhǔ chãngshãn xiāng jì zhuāng yán zhǔ chãng

明现主城神、盛福光明主城神、清净光明主城神、香髻 庄 严主城

shãn miào bǎo guāngmíng zhǔ chãngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù jiē yú wú liàng

神、妙宝光明主城神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于无量

bù sī yì jiã yán jìng rú lái suǒ jū gōngdiàn

不思议劫,严净如来所居宫殿。

fù yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù zhǔ dì shãn suǒ wâi pǔ dã jìng huā zhǔ dì shãn jiān fú zhuāng yán

复有佛世界微尘数主地神,所谓:普德净华主地神、坚福 庄 严

zhǔ dì shãn miào huā yán shù zhǔ dì shãn pǔ sàn zhîng bǎo zhǔ dì shãn jìng mù guān shí zhǔ dì shãn miào sâ shâng

主地神、妙华严树主地神、普散众宝主地神、净目观时主地神、妙色胜

yǎn zhǔ dì shãn xiāng máo fà guāng zhǔ dì shãn yuâ yì yīn shēng zhǔ dì shãn miào huā xuán jì zhǔ dì shãn jīn

眼主地神、香毛发光主地神、悦意音声主地神、妙华旋髻主地神、金

gāng yán tǐ zhǔ dì shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu fï shì jiâ wēi chãn shù jiē yú wǎng xī fā shēnzhîng

刚严体主地神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于往昔发深重

yuàn yuàncháng qīn jìn zhū fï rú lái tïng xiū fú yâ

愿:愿常亲近诸佛如来,同修福业。

fù yǒu wú liàng zhǔ shānshãn suǒ wâi bǎo fēng kāi huā zhǔ shānshãn huā lín miào jì zhǔ shānshãn gāo chuáng

复有无量主山神,所谓:宝峰开华主山神,华林妙髻主山神、高 幢

pǔ zhào zhǔ shānshãn lí chãnjìng jì zhǔ shānshãn guāngzhào shí fāng zhǔ shānshãn dà lì guāngmíng zhǔ shānshãn

普照主山神、离尘净髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、

wēi guāng pǔ shâng zhǔ shānshãn wēi mì guāng lún zhǔ shānshãn pǔ yǎn xiànjiàn zhǔ shānshãn jīn gāng mì yǎn zhǔ shān

威光普胜主山神、微密光轮主山神、普眼现见主山神、金刚密眼主山

shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú zhū fǎ dã qīngjìng yǎn

神,如是等而为上首,其数无量。皆于诸法得清净眼。

fù yǒu bù kě sī yì shù zhǔ lín shãn suǒ wâi bù huā rú yún zhǔ lín shãn zhuï gàn shū guāng zhǔ lín

复有不可思议数主林神,所谓:布华如云主林神、擢干舒光主林

shãn shēng yá fā yào zhǔ lín shãn jí xiángjìng yâ zhǔ lín shãn chuí bù yàn zàng zhǔ lín shãn qīngjìngguāngmíng

神、生芽发耀主林神、吉祥净叶主林神、垂布焰藏主林神、清净光明

zhǔ lín shãn kě yì lãi yīn zhǔ lín shãn guāngxiāng pǔ biàn zhǔ lín shãn miàoguāng huí yào zhǔ lín shãn huá guǒ

主林神、可意雷音主林神、光 香普遍主林神、妙光回耀主林神、华果

guāng wâi zhǔ lín shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu bù sī yì shù jiē yǒu wú liàng kě ài guāngmíng

光味主林神,如是等而为上首,不思议数。皆有无量可爱光明。

fù yǒu wú liàng zhǔ yào shãn suǒ wâi jí xiáng zhǔ yào shãn zhān tán lín zhǔ yào shãn qīngjìngguāngmíng

复有无量主药神,所谓:吉祥主药神、栴檀林主药神、清净光明

zhǔ yào shãn míngchēng pǔ wãn zhǔ yào shãn máo kǒngguāngmíng zhǔ yào shãn pǔ zhì qīngjìng zhǔ yào shãn dà fā

主药神、名称普闻主药神、毛孔光明主药神、普治清净主药神、大发

hǒu shēng zhǔ yào shãn bì rì guāngchuáng zhǔ yào shãn míngjiàn shí fāng zhǔ yào shãn yì qì míng mù zhǔ yào shãn

吼声主药神、蔽日光 幢 主药神、明见十方主药神、益气明目主药神,

rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng xìng jiē lí gîu rãn cí yîu wù

如是等而为上首,其数无量。性皆离垢,仁慈祐物。

fù yǒu wú liàng zhǔ jià shãn suǒ wâi rïu ruǎnshâng wâi zhǔ jià shãn shí huā jìngguāng zhǔ jià shãn sâ

复有无量主稼神,所谓:柔软胜味主稼神、时华净光主稼神、色

lì yǒngjiàn zhǔ jià shãn zēngzhǎngjīng qì zhǔ jià shãn pǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià shãn miào yán huán jì zhǔ jià shãn

力勇健主稼神、增长精气主稼神、普生根果主稼神、妙严环髻主稼神、

rùn zã jìng huā zhǔ jià shãn chãng jiù miàoxiāng zhǔ jià shãn jiàn zhě ài lâ zhǔ jià shãn lí gîu jìngguāng zhǔ jià

润泽净华主稼神、成就妙香主稼神、见者爱乐主稼神、离垢净光主稼

shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng mî bù jiē dã dà xǐ chãng jiù

神,如是等而为上首,其数无量。莫不皆得大喜成就。

fù yǒu wú liàng zhǔ hã shãn suǒ wâi pǔ fā xùn liú zhǔ hã shãn pǔ jiã quánjiàn zhǔ hã shãn lí chãn

复有无量主河神,所谓:普发迅流主河神、普洁泉涧主河神、离尘

jìng yǎn zhǔ hã shãn shí fāngbiàn hǒu zhǔ hã shãn jiù hù zhîngshēng zhǔ hã shãn wú râ jìngguāng zhǔ hã shãn

净眼主河神、十方遍吼主河神、救护众 生主河神、无热净光主河神、

pǔ shēnghuān xǐ zhǔ hã shãn guǎng dã shângchuáng zhǔ hã shãn guāngzhào pǔ shì zhǔ hã shãn hǎi dã guāngmíng zhǔ

普生欢喜主河神、广德胜 幢 主河神、光照普世主河神、海德光明主

hã shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yǒu wú liàng shù jiē qín zuî yì lì yì zhîngshēng

河神,如是等而为上首,有无量数。皆勤作意,利益众 生。

fù yǒu wú liàng zhǔ hǎi shãn suǒ wâi chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi shãn chãng jīn gāngchuáng zhǔ hǎi shãn yuǎn

复有无量主海神,所谓:出现宝光主海神、成金刚 幢 主海神、远

chãn lí gîu zhǔ hǎi shãn pǔ shuǐgōngdiàn zhǔ hǎi shãn jí xiáng bǎo yuâ zhǔ hǎi shãn miào huā lïng jì zhǔ hǎi shãn

尘离垢主海神、普水宫殿主海神、吉祥宝月主海神、妙华龙髻主海神、

pǔ chí guāng wâi zhǔ hǎi shãn bǎo yàn huā guāng zhǔ hǎi shãn jīn gāngmiào jì zhǔ hǎi shãn hǎi cháo lãi shēng zhǔ hǎi

普持光味主海神、宝焰华光主海神、金刚妙髻主海神、海潮雷声主海

shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ rú lái gōng dã dà hǎi chōng mǎn qí shēn

神,如是等而为上首,其数无量。悉以如来功德大海,充满其身。

fù yǒu wú liàng zhǔ shuǐshãn suǒ wâi pǔ xìng yún chuáng zhǔ shuǐshãn hǎi cháo yún yīn zhǔ shuǐshãn miào

复有无量主水神,所谓:普兴云 幢 主水神、海潮云音主水神、妙

sâ lún jì zhǔ shuǐshãn shànqiǎoxuán fú zhǔ shuǐshãn lí gîu xiāng jī zhǔ shuǐshãn fú qiáoguāng yīn zhǔ shuǐshãn

色轮髻主水神、善巧漩澓主水神、离垢香积主水神、福桥光音主水神、

zhī zú zì zài zhǔ shuǐshãn jìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐshãn pǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐshãn hǒu yīn biàn hǎi zhǔ shuǐshãn

知足自在主水神、净喜善音主水神、普现威光主水神、吼音遍海主水神,

rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng cháng qín jiù hù yí qiâ zhîngshēng ãr wãi lì yì

如是等而为上首,其数无量。常勤救护一切众 生,而为利益。

fù yǒu wú shù zhǔ huǒ shãn suǒ wâi pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ shãn pǔ jí guāngchuáng zhǔ huǒ shãn

复有无数主火神,所谓:普光焰藏主火神、普集光 幢 主火神、

dà guāng pǔ zhào zhǔ huǒ shãn zhîngmiàogōngdiàn zhǔ huǒ shãn wú jìn guāng jì zhǔ huǒ shãn zhǒngzhǒng yàn yǎn zhǔ huǒ

大光普照主火神、众妙宫殿主火神、无尽光髻主火神、种 种焰眼主火

shãn shí fānggōngdiàn rú xū mí shān zhǔ huǒ shãn wēi guāng zì zài zhǔ huǒ shãn guāngmíng pî àn zhǔ huǒ shãn

神、十方宫殿如须弥山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、

lãi yīn diànguāng zhǔ huǒ shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu bù kě chēng shù jiē nãng shì xiànzhǒngzhǒngguāngmíng

雷音电光主火神,如是等而为上首,不可称数。皆能示现种 种 光明,

lìng zhū zhîngshēng râ nǎo chú miâ

令诸众 生热恼除灭。

fù yǒu wú liàng zhǔ fēngshãn suǒ wâi wú ài guāngmíng zhǔ fēngshãn pǔ xiànyǒng yâ zhǔ fēngshãn piāo

复有无量主风神,所谓:无碍光明主风神、普现勇业主风神、飘

jī yún chuáng zhǔ fēngshãn jìngguāngzhuāng yán zhǔ fēngshãn lì nãng jiã shuǐ zhǔ fēngshãn dà shēngbiàn hǒu zhǔ fēng

击云 幢 主风神、净光 庄 严主风神、力能竭水主风神、大声遍吼主风

shãn shù miǎochuí jì zhǔ fēngshãn suǒ xíng wú ài zhǔ fēngshãn zhǒngzhǒnggōngdiàn zhǔ fēngshãn dà guāng pǔ

神、树杪垂髻主风神、所行无碍主风神、种 种宫殿主风神、大光普

zhào zhǔ fēngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín sàn miâ wǒ màn zhī xīn

照主风神,如是等而为上首,其数无量。皆勤散灭我慢之心。

fù yǒu wú liàng zhǔ kōngshãn suǒ wâi jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngshãn pǔ yïu shēnguǎng zhǔ kōngshãn shēng

复有无量主空神,所谓:净光普照主空神、普游深广主空神、生

jí xiángfēng zhǔ kōngshãn lí zhàng ān zhù zhǔ kōngshãn guǎng bù miào jì zhǔ kōngshãn wú ài guāng yàn zhǔ kōngshãn

吉祥风主空神、离障安住主空神、广步妙髻主空神、无碍光焰主空神、

wú ài shâng lì zhǔ kōngshãn lí gîu guāngmíng zhǔ kōngshãn shēnyuǎnmiào yīn zhǔ kōngshãn guāngbiàn shí fāng zhǔ kōng

无碍胜力主空神、离垢光明主空神、深远妙音主空神、光遍十方主空

shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng xīn jiē lí gîu guǎng dà míng jiã

神,如是等而为上首,其数无量。心皆离垢,广大明洁。

fù yǒu wú liàng zhǔ fāngshãn suǒ wâi biàn zhù yí qiâ zhǔ fāngshãn pǔ xiànguāngmíng zhǔ fāngshãn guāng

复有无量主方神,所谓:遍住一切主方神、普现光明主方神、光

xíngzhuāng yán zhǔ fāngshãn zhōuxíng bù ài zhǔ fāngshãn yǒngduàn mí huî zhǔ fāngshãn pǔ yïu jìngkōng zhǔ fāngshãn

行 庄 严主方神、周行不碍主方神、永断迷惑主方神、普游净空主方神、

dà yún chuáng yīn zhǔ fāngshãn jì mù wú luàn zhǔ fāngshãn pǔ guān shì yâ zhǔ fāngshãn zhōubiàn yïu lǎn zhǔ

大云 幢 音主方神、髻目无乱主方神、普观世业主方神、周遍游览主

fāngshãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng nãng yǐ fāngbiàn pǔ fàngguāngmíng hãngzhào shí fāng

方神,如是等而为上首,其数无量。能以方便,普放光明,恒照十方,

xiāng xù bù juã

相续不绝。

fù yǒu wú liàng zhǔ yâ shãn suǒ wâi pǔ dã jìngguāng zhǔ yâ shãn xǐ yǎn guān shì zhǔ yâ shãn hù

复有无量主夜神,所谓:普德净光主夜神、喜眼观世主夜神、护

shì jīng qì zhǔ yâ shãn jì jìng hǎi yīn zhǔ yâ shãn pǔ xiàn jí xiáng zhǔ yâ shãn pǔ fā shù huā zhǔ yâ shãn

世精气主夜神、寂静海音主夜神、普现吉祥主夜神、普发树华主夜神、

píngděng hù yù zhǔ yâ shãn yïu xì kuài lâ zhǔ yâ shãn zhū gēn cháng xǐ zhǔ yâ shãn chū shēngjìng fú zhǔ yâ

平等护育主夜神、游戏快乐主夜神、诸根常喜主夜神、出生净福主夜

shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí yǐ fǎ wãi lâ

神,如是等而为上首,其数无量。皆勤修习,以法为乐。

fù yǒu wú liàng zhǔ zhîushãn suǒ wâi shì xiàngōngdiàn zhǔ zhîushãn fā qǐ huì xiāng zhǔ zhîushãn lâ

复有无量主昼神,所谓:示现宫殿主昼神、发起慧香主昼神、乐

shângzhuāng yán zhǔ zhîushãn xiāng huā miàoguāng zhǔ zhîushãn pǔ jí miào yào zhǔ zhîushãn lâ zuî xǐ mù zhǔ zhîushãn

胜 庄 严主昼神、香华妙光主昼神、普集妙药主昼神、乐作喜目主昼神、

pǔ xiàn zhū fāng zhǔ zhîushãn dà bēi guāngmíng zhǔ zhîushãn shàn gēn guāngzhào zhǔ zhîushãn miào huā yīng luî zhǔ zhîu

普现诸方主昼神、大悲光明主昼神、善根光照主昼神、妙华璎珞主昼

shãn rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú miào fǎ nãngshēng xìn xiâ hãnggîngjīng qín

神,如是等而为上首,其数无量。皆于妙法,能生信解,恒共精勤,

yán shì gōngdiàn

严饰宫殿。

fù yǒu wú liàng ā xiū luï wáng suǒ wâi luï hïu ā xiū luï wáng pí mï zhì duō luï ā xiū luï wáng

复有无量阿修罗王,所谓:罗睺阿修罗王、毗摩质多罗阿修罗王、

qiǎohuàn shù ā xiū luï wáng dà juàn shǔ ā xiū luï wáng dà lì ā xiū luï wáng biànzhào ā xiū luï wáng jiān

巧幻术阿修罗王、大眷属阿修罗王、大力阿修罗王、遍照阿修罗王、坚

gù xíngmiàozhuāng yán ā xiū luï wáng guǎng dà yīn huì ā xiū luï wáng chū xiànshâng dã ā xiū luï wáng miào hǎo

固行妙 庄 严阿修罗王、广大因慧阿修罗王、出现胜德阿修罗王、妙好

yīn shēng ā xiū luï wáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ jīng qín cuī fú wǒ màn jí zhū

音声阿修罗王,如是等而为上首,其数无量。悉已精勤摧伏我慢及诸

fán nǎo

烦恼。

fù yǒu bù kě sī yì shù jiā lïu luï wáng suǒ wâi dà sù jí lì jiā lïu luï wáng wú nãnghuài bǎo jì

复有不可思议数迦楼罗王,所谓:大速疾力迦楼罗王、无能坏宝髻

jiā lïu luï wáng qīngjìng sù jí jiā lïu luï wáng xīn bù tuì zhuǎn jiā lïu luï wáng dà hǎi chù shâ chí lì jiā lïu

迦楼罗王、清净速疾迦楼罗王、心不退转迦楼罗王、大海处摄持力迦楼

luï wáng jiān gù jìngguāng jiā lïu luï wáng qiǎo yán guàn jì jiā lïu luï wáng pǔ jiã shì xiàn jiā lïu luï wáng pǔ

罗王、坚固净光迦楼罗王、巧严冠髻迦楼罗王、普捷示现迦楼罗王、普

guān hǎi jiā lïu luï wáng pǔ yīn guǎng mù jiā lïu luï wáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu bù sī yì shù xī

观海迦楼罗王、普音广目迦楼罗王,如是等而为上首,不思议数。悉

yǐ chãng jiù dà fāngbiàn lì pǔ nãng jiù shâ yí qiâ zhîngshēng

已成就大方便力,普能救摄一切众 生。

fù yǒu wú liàng jǐn nà luï wáng suǒ wâi shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà luï wáng miào huā chuáng jǐn

复有无量紧那罗王,所谓:善慧光明天紧那罗王、妙华 幢 紧

nà luï wáng zhǒngzhǒngzhuāng yán jǐn nà luï wáng yuâ yì hǒu shēng jǐn nà luï wáng bǎo shù guāngmíng jǐn nà luï

那罗王、种 种 庄 严紧那罗王、悦意吼声紧那罗王、宝树光明紧那罗

wáng jiàn zhě xīn lâ jǐn nà luï wáng zuì shângguāngzhuāng yán jǐn nà luï wáng wēi miào huā chuáng jǐn nà luï wáng

王、见者欣乐紧那罗王、最胜 光 庄 严紧那罗王、微妙华 幢 紧那罗王、

dîng dì lì jǐn nà luï wáng shâ fú â zhîng jǐn nà luï wáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng

动地力紧那罗王、摄伏恶众紧那罗王,如是等而为上首,其数无量。

jiē qín jīng jìn guān yí qiâ fǎ xīn hãngkuài lâ zì zài yïu xì

皆勤精进,观一切法,心恒快乐,自在游戏。

fù yǒu wú liàng mï hïu luï qiã wáng suǒ wâi shàn huì mï hïu luï qiã wáng qīngjìng wēi yīn mï hïu luï qiã

复有无量摩睺罗伽王,所谓:善慧摩睺罗伽王、清净威音摩睺罗伽

wáng shâng huì zhuāng yán jì mï hïu luï qiã wáng miào mù zhǔ mï hïu luï qiã wáng rú dēngchuáng wãi zhîng suǒ guī

王、胜慧 庄 严髻摩睺罗伽王、妙目主摩睺罗伽王、如灯 幢 为众所归

mï hïu luï qiã wáng zuì shângguāngmíngchuáng mï hïu luï qiã wáng shī zǐ yì mï hïu luï qiã wáng zhîngmiàozhuāng

摩睺罗伽王、最胜 光明 幢 摩睺罗伽王、师子臆摩睺罗伽王、众妙 庄

yán yīn mï hïu luï qiã wáng xū mí jiān gù mï hïu luï qiã wáng kě ài lâ guāngmíng mï hïu luï qiã wáng rú shì

严音摩睺罗伽王、须弥坚固摩睺罗伽王、可爱乐光明摩睺罗伽王,如是

děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí guǎng dà fāngbiàn lìng zhū zhîngshēngyǒng gē chī wǎng

等而为上首,其数无量。皆勤修习,广大方便,令诸众 生永割痴网。

fù yǒu wú liàng yâ chā wáng suǒ wâi pí shā mãn yâ chā wáng zì zài yīn yâ chā wáng yán chí qì zhàng

复有无量夜叉王,所谓:毗沙门夜叉王、自在音夜叉王、严持器仗

yâ chā wáng dà zhì huì yâ chā wáng yàn yǎn zhǔ yâ chā wáng jīn gāng yǎn yâ chā wáng yǒngjiàn bì yâ chā wáng

夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金刚眼夜叉王、勇健臂夜叉王、

yǒng dí dà jūn yâ chā wáng fù zī cái yâ chā wáng lì huài gāo shān yâ chā wáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu

勇敌大军夜叉王、富资财夜叉王、力坏高山夜叉王,如是等而为上首,

qí shù wú liàng jiē qín shǒu hù yí qiâ zhîngshēng

其数无量。皆勤守护一切众 生。

fù yǒu wú liàng zhū dà lïngwáng suǒ wâi pí lïu bï chā lïngwáng suō jiã luï lïngwáng yún yīn miàochuáng

复有无量诸大龙王,所谓:毗楼博叉龙王、娑竭罗龙王、云音妙 幢

lïngwáng yàn kǒu hǎi guānglïngwáng pǔ gāo yún chuánglïngwáng dã chā jiā lïngwáng wú biān bù lïngwáng qīng

龙王、焰口海光龙王、普高云 幢 龙王、德叉迦龙王、无边步龙王、清

jìng sâ lïngwáng pǔ yùn dà shēnglïngwáng wú râ nǎo lïngwáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng

净色龙王、普运大声龙王、无热恼龙王,如是等而为上首,其数无量。

mî bù qín lì xìng yún bù yǔ lìng zhū zhîngshēng râ nǎo xiāo miâ

莫不勤力兴云布雨,令诸众 生热恼消灭。

fù yǒu wú liàng jiū pán tú wáng suǒ wâi zēngzhǎng jiū pán tú wáng lïng zhǔ jiū pán tú wáng shànzhuāng

复有无量鸠槃荼王,所谓:增长鸠槃荼王、龙主鸠槃荼王、善 庄

yán chuáng jiū pán tú wáng pǔ rào yì xíng jiū pán tú wáng shân kě bù wâi jiū pán tú wáng měi mù duān yán jiū

严 幢 鸠槃荼王、普饶益行鸠槃荼王、甚可怖畏鸠槃荼王、美目端严鸠

pán tú wáng gāo fēng huì jiū pán tú wáng yǒngjiàn bì jiū pán tú wáng wú biānjìng huā yǎn jiū pán tú wáng guǎng

槃荼王、高峰慧鸠槃荼王、勇健臂鸠槃荼王、无边净华眼鸠槃荼王、广

dà tiānmiàn ā xiū luï yǎn jiū pán tú wáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xuã wú

大天面阿修罗眼鸠槃荼王,如是等而为上首,其数无量。皆勤修学无

ài fǎ mãn fàng dà guāngmíng

碍法门,放大光明。

fù yǒu wú liàngqián tà pï wáng suǒ wâi chí guï qián tà pï wáng shù guāngqián tà pï wáng jìng mù

复有无量乾闼婆王,所谓:持国乾闼婆王、树光乾闼婆王、净目

qián tà pï wáng huā guànqián tà pï wáng pǔ yīn qián tà pï wáng lâ yáo dîngmiào mù qián tà pï wáng miào yīn

乾闼婆王、华冠乾闼婆王、普音乾闼婆王、乐摇动妙目乾闼婆王、妙音

shī zǐ chuángqián tà pï wáng pǔ fàng bǎo guāngmíngqián tà pï wáng jīn gāng shù huā chuángqián tà pï wáng yuâ pǔ

师子 幢 乾闼婆王、普放宝光明乾闼婆王、金刚树华 幢 乾闼婆王、乐普

xiànzhuāng yán qián tà pï wáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú dà fǎ shēnshēng xìn xiâ

现 庄 严乾闼婆王,如是等而为上首,其数无量。皆于大法深生信解,

huān xǐ ài zhîng qín xiū bù juàn

欢喜爱重,勤修不倦。

fù yǒu wú liàng yuâ tiān zǐ suǒ wâi yuâ tiān zǐ huā wáng jì guāngmíngtiān zǐ zhîngmiàojìngguāngmíngtiān

复有无量月天子,所谓月天子:华王髻光明天子、众妙净光明天

zǐ ān lâ shì jiān xīn tiān zǐ shù wáng yǎn guāngmíngtiān zǐ shì xiànqīngjìngguāngtiān zǐ pǔ yïu bù dîng

子、安乐世间心天子、树王眼光明天子、示现清净光天子、普游不动

guāngtiān zǐ xīng xiù wáng zì tiān zǐ jìngjiào yuâ tiān zǐ dà wēi dã guāngmíngtiān zǐ rú shì děng ãr wãi

光天子、星宿王自天子、净觉月天子、大威德光明天子,如是等而为

shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiǎn fā zhîngshēng xīn bǎo

上首,其数无量。皆勤显发众 生心宝。

fù yǒu wú liàng rì tiān zǐ suǒ wâi rì tiān zǐ guāng yàn yǎn tiān zǐ xū mí guāng kě wâi jìngchuángtiān

复有无量日天子,所谓日天子:光焰眼天子、须弥光可畏敬 幢 天

zǐ lí gîu bǎo zhuāng yán tiān zǐ yǒngměng bù tuì zhuǎntiān zǐ miào huā yīngguāngmíngtiān zǐ zuì shângchuáng

子、离垢宝 庄 严天子、勇猛不退转天子、妙华缨光明天子、最胜 幢

guāngmíngtiān zǐ bǎo jì pǔ guāngmíngtiān zǐ guāngmíng yǎn tiān zǐ chí shâng dã tiān zǐ pǔ guāngmíngtiān zǐ

光明天子、宝髻普光明天子、光明眼天子、持胜德天子、普光明天子。

rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí lì yì zhîngshēng zēng qí shàn gēn

如是等而为上首,其数无量。皆勤修习,利益众 生,增其善根。

fù yǒu wú liàng sān shí sān tiānwáng suǒ wâi shì jiā yīn tuï luï tiānwáng pǔ chēng mǎn yīn tiānwáng

复有无量三十三天王,所谓:释迦因陀罗天王、普称满音天王、

cí mù bǎo jì tiānwáng bǎo guāngchuángmíngchēngtiānwáng fā shēng xǐ lâ jì tiānwáng kě ài lâ zhângniàntiān

慈目宝髻天王、宝光 幢 名称天王、发生喜乐髻天王、可爱乐正念天

wáng xū mí shâng yīn tiānwáng chãng jiù niàntiānwáng kě ài lâ jìng huā guāngtiānwáng zhì rì yǎn tiānwáng

王、须弥胜音天王、成就念天王、可爱乐净华光天王、智日眼天王、

zì zài guāngmíngnãng juã wù tiānwáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín fā qǐ yí qiâ shì

自在光明能觉悟天王,如是等而为上首,其数无量。皆勤发起一切世

jiānguǎng dà zhī yâ

间广大之业。

fù yǒu wú liàng xū yâ mï tiānwáng suǒ wâi shàn shí fēn tiānwáng kě ài lâ guāngmíngtiānwáng wú

复有无量须夜摩天王,所谓:善时分天王、可爱乐光明天王、无

jìn huì gōng dã chuángtiānwáng shànbiàn huà duān yán tiānwáng zǒng chí dà guāngmíngtiānwáng bù sī yì zhì huì tiān

尽慧功德 幢 天王、善变化端严天王、总持大光明天王、不思议智慧天

wáng lún zhāitiānwáng guāng yàn tiānwáng guāngzhàotiānwáng pǔ guān chá dà míngchēngtiānwáng rú shì děng ãr

王、轮斋天王、光焰天王、光照天王、普观察大名称天王,如是等而

wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí guǎng dà shàn gēn xīn cháng xǐ zú

为上首,其数无量。皆勤修习广大善根,心常喜足。

fù yǒu bù kě sī yì shù dōu shuài tuï tiānwáng suǒ wâi zhī zú tiānwáng xǐ lâ hǎi jì tiānwáng zuì

复有不可思议数兜率陀天王,所谓:知足天王、喜乐海髻天王、最

shânggōng dã chuángtiānwáng jì jìngguāngtiānwáng kě ài lâ miào mù tiānwáng bǎo fēngjìng yuâ tiānwáng zuì shâng

胜功德 幢 天王、寂静光天王、可爱乐妙目天王、宝峰净月天王、最胜

yǒngjiàn lì tiānwáng jīn gāngmiàoguāngmíngtiānwáng xīng xiù zhuāng yán chuángtiānwáng kě ài lâ zhuāng yán tiānwáng

勇健力天王、金刚妙光明天王、星宿 庄 严 幢 天王、可爱乐 庄 严天王,

rú shì děng ãr wãi shàngshǒu bù sī yì shù jiē qín niàn chí yí qiâ zhū fï suǒ yǒu míng hào

如是等而为上首,不思议数。皆勤念持一切诸佛所有名号。

fù yǒu wú liàng huà lâ tiānwáng suǒ wâi shànbiàn huà tiānwáng jì jìng yīn guāngmíngtiānwáng biàn huà

复有无量化乐天王,所谓:善变化天王、寂静音光明天王、变化

lì guāngmíngtiānwáng zhuāng yán zhǔ tiānwáng niànguāngtiānwáng zuì shàng yún yīn tiānwáng zhîngmiào zuì shângguāng

力光明天王、庄 严主天王、念光天王、最上云音天王、众妙最胜 光

tiānwáng miào jì guāngmíngtiānwáng chãng jiù xǐ huì tiānwáng huā guāng jì tiānwáng pǔ jiàn shí fāngtiānwáng

天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、华光髻天王、普见十方天王,

rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín diào fú yí qiâ zhîngshēng lìng dã xiâ tuō

如是等而为上首,其数无量。皆勤调伏一切众 生,令得解脱。

fù yǒu wú shù tā huà zì zài tiānwáng suǒ wâi dã zì zài tiānwáng miào mù zhǔ tiānwáng miàoguànchuáng

复有无数他化自在天王,所谓:得自在天王、妙目主天王、妙冠 幢

tiānwáng yǒngměng huì tiānwáng miào yīn jù tiānwáng miàoguāngchuángtiānwáng jì jìngjìng jiâ mãn tiānwáng miào

天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光 幢 天王、寂静境界门天王、妙

lún zhuāng yán chuángtiānwáng huā ruǐ huì zì zài tiānwáng yīn tuï luï lì miàozhuāng yán guāngmíngtiānwáng rú shì

轮 庄 严 幢 天王、华蕊慧自在天王、因陀罗力妙 庄 严光明天王,如是

děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí zì zài fāngbiànguǎng dà fǎ mãn

等而为上首,其数无量。皆勤修习自在方便广大法门。

fù yǒu bù kě shǔ dà fàn tiānwáng suǒ wâi shī qì tiānwáng huì guāngtiānwáng shàn huì guāngmíngtiān

复有不可数大梵天王,所谓:尸弃天王、慧光天王、善慧光明天

wáng pǔ yún yīn tiānwáng guān shì yán yīn zì zài tiānwáng jì jìngguāngmíng yǎn tiānwáng guāngbiàn shí fāngtiān

王、普云音天王、观世言音自在天王、寂静光明眼天王、光遍十方天

wáng biàn huà yīn tiānwáng guāngmíngzhào yào yǎn tiānwáng yuâ yì hǎi yīn tiānwáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu

王、变化音天王、光明照耀眼天王、悦意海音天王,如是等而为上首,

bù kě chēng shù jiē jù dà cí lián mǐn zhîngshēng shū guāng pǔ zhào lìng qí kuài lâ

不可称数。皆具大慈,怜愍众 生,舒光普照,令其快乐。

fù yǒu wú liàngguāng yīn tiānwáng suǒ wâi kě ài lâ guāngmíngtiānwáng qīngjìngmiàoguāngtiānwáng nãng

复有无量 光音天王,所谓:可爱乐光明天王、清净妙光天王、能

zì zài yīn tiānwáng zuì shângniàn zhì tiānwáng kě ài lâ qīngjìngmiào yīn tiānwáng shàn sī wãi yīn tiānwáng pǔ

自在音天王、最胜念智天王、可爱乐清净妙音天王、善思惟音天王、普

yīn biànzhàotiānwáng shânshēnguāng yīn tiānwáng wú gîu chēngguāngmíngtiānwáng zuì shângjìngguāngtiānwáng rú shì

音遍照天王、甚深光音天王、无垢称 光明天王、最胜净光天王,如是

děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng jiē zhù guǎng dà jì jìng xǐ lâ wú ài fǎ mãn

等而为上首,其数无量。皆住广大寂静喜乐无碍法门。

fù yǒu wú liàngbiànjìngtiānwáng suǒ wâi qīngjìng huì míngchēngtiānwáng zuì shângjiàntiānwáng jì jìng

复有无量遍净天王,所谓:清净慧名称天王、最胜见天王、寂静

dã tiānwáng xū mí yīn tiānwáng jìngniàn yǎn tiānwáng kě ài lâ zuì shângguāngzhàotiānwáng shì jiān zì zài

德天王、须弥音天王、净念眼天王、可爱乐最胜 光照天王、世间自在

zhǔ tiānwáng guāng yàn zì zài tiānwáng lâ sī wãi fǎ biàn huà tiānwáng biàn huà chuángtiānwáng xīng xiù yīn miào

主天王、光焰自在天王、乐思惟法变化天王、变化 幢 天王、星宿音妙

zhuāng yán tiānwáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ ān zhù guǎng dà fǎ mãn yú zhū shì

庄 严天王,如是等而为上首,其数无量。悉已安住广大法门,于诸世

jiān qín zuî lì yì

间,勤作利益。

fù yǒu wú liàngguǎng guǒ tiānwáng suǒ wâi ài lâ fǎ guāngmíngchuángtiānwáng qīngjìngzhuāng yán hǎi tiān

复有无量 广果天王,所谓:爱乐法光明 幢 天王、清净 庄 严海天

wáng zuì shâng huì guāngmíngtiānwáng zì zài zhì huì chuángtiānwáng lâ jì jìngtiānwáng pǔ zhì yǎn tiānwáng

王、最胜慧光明天王、自在智慧 幢 天王、乐寂静天王、普智眼天王、

lâ xuán huì tiānwáng shànzhîng huì guāngmíngtiānwáng wú gîu jì jìngguāngtiānwáng guǎng dà qīngjìngguāngtiānwáng

乐旋慧天王、善种慧光明天王、无垢寂静光天王、广大清净光天王,

rú shì děng ãr wãi shàngshǒu qí shù wú liàng mî bù jiē yǐ jì jìng zhī fǎ ãr wãi gōngdiàn ān zhù qí zhōng

如是等而为上首,其数无量。莫不皆以寂静之法,而为宫殿安住其中。

fù yǒu wú shù dà zì zài tiānwáng suǒ wâi miào yàn hǎi tiānwáng zì zài míngchēngguāngtiānwáng qīng

复有无数大自在天王,所谓:妙焰海天王、自在名称 光天王、清

jìnggōng dã yǎn tiānwáng kě ài lâ dà huì tiānwáng bù dîngguāng zì zài tiānwáng miàozhuāng yán yǎn tiānwáng

净功德眼天王、可爱乐大慧天王、不动光自在天王、妙 庄 严眼天王、

shàn sī wãi guāngmíngtiānwáng kě ài lâ dà zhì tiānwáng pǔ yīn zhuāng yán chuángtiānwáng jí jīng jìn míngchēng

善思惟光明天王、可爱乐大智天王、普音 庄 严 幢 天王、极精进名称

guāngtiānwáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu bù kě chēng shù jiē qín guān chá wú xiàng zhī fǎ suǒ hângpíngděng

光天王,如是等而为上首,不可称数。皆勤观察无相之法,所行平等。